Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

9905 0dc1 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu
2355 10af 390
Reposted fromMtsen Mtsen viapffft pffft
Reposted frombluuu bluuu viamiischa miischa
Jeśli miałabym opisać moje interakcje z innymi, doskonale sprawdziłoby się słowo "obok". Na skraju. Na uboczu. W tle. Zawsze czułam pewien dystans, ale teraz wiem już o co chodzi. O te momenty, kiedy w grupie ludzi wszyscy łączą się w grupki żeby porozmawiać, a ja zostaję sama. O chwile, gdy ktoś staje przede mną zasłaniają mnie, tak, jakby mnie nie widział, wykluczając mnie z rozmowy. O te liczne sytuacje, kiedy dowiaduję się po fakcie, że znajomi kolejny raz wyszli beze mnie. Aż pewnego dnia zupełnie wykreślają mnie ze swojej grupy.  O wszystkie przyjaźnie, które nie przetrwały; sekrety, które mały pozostać tylko między nami. Wiadomości, na które nigdy nie otrzymuję odpowiedzi i ten przeszywający ból, kiedy znów postanawiam komuś zaufać... tylko po to, by kolejny raz skończyło się tak samo.  Dlatego nie mam już ochoty próbować - bo najbardziej samotna zawsze czułam się wśród ludzi.  Chyba coś jest we mnie spierdolone tak na amen. Nie do naprawienia. Nie umiem w ludzi. Za bardzo się boję. 
— Cztery Wieki Później
8786 d5d9 390
Reposted fromyikes yikes viasiostra siostra
8873 6904 390
Reposted frompapaj papaj viasiostra siostra
0424 5bd1 390
Didn't stand up
Reposted fromikari ikari viadivi divi
0121 2486 390
Reposted fromyikes yikes viadivi divi
9743 b7e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaJagalskardig Jagalskardig
9344 ae8b 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadivi divi
0445 50c9 390
Reposted frompiehus piehus viabehcio behcio
9828 5523 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viadivi divi
9439 36af 390
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viabehcio behcio
8787 5102 390
Reposted fromfoods foods viabehcio behcio
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianyaako nyaako
5731 8cac 390
Reposted fromwooles wooles viajudysza judysza
8710 68e8 390
Reposted fromdatfeel datfeel viabehcio behcio
0622 0149 390
Reposted frommiischa miischa
0388 3350 390
Reposted fromPoranny Poranny vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl