Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

8005 9321 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Patisandhika & Daniel Mitchell
Reposted frombazyliszku bazyliszku
8034 adc2 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
8223 c7d5
Reposted frompunisher punisher
Jak bym był religijny to bym poszedł na spowiedź, ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc Słodowiec.
— Taco Hemingway-Następna stacja
Reposted frompastelowe pastelowe
Reposted fromshakeme shakeme
8398 60d7 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie
8460 5b24 390
Reposted fromkaemel kaemel
1854 0680 390
2283 4f4f 390
tattoo vol.164
4648 7ba3 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaviee aviee
6813 d652 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
4950 d780 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaflickofthewrist flickofthewrist
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaviee aviee
8032 5223 390
Reposted fromcleanout cleanout viaoll oll
Francuski poradnik dla kobiet:
1. jeśli robisz to dla zabawy - wypluwaj,
2. jeśli z miłości - połykaj,
3. jeśli chcesz się pośmiać - przed połknięciem wymieszaj w ustach.

Tak właśnie degustuje się wino!
— Perwersyjni.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaonlyhope onlyhope
4535 68c4 390
Reposted fromcroiea croiea viamandziara mandziara
2898 71fe 390
Reposted frompiehus piehus viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl