Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

3158 561d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakuszii kuszii
6096 cd5e 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaasparagus asparagus

September 18 2017

1839 f60f 390

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn vianoisetales noisetales
3134 8934 390
Reposted fromfrances frances viaselsey selsey

September 16 2017

2580 4ab2 390
Please, be respectful for other cultures.
Reposted fromUbik Ubik viagrejpfrut grejpfrut
3754 21e9 390
Reposted fromSixtus Sixtus viabosey bosey
8665 d1c6 390
Reposted fromcorvax corvax viaZircon Zircon
3754 21e9 390
Reposted fromSixtus Sixtus viabosey bosey

September 15 2017

7789 dad3 390
.kitku
Reposted fromkhal khal viapodprzykrywka podprzykrywka
1851 01f9
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaframbuesa frambuesa
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares vialeniwieec leniwieec

September 14 2017

0161 8038 390
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaSkydelan Skydelan
1475 4de5 390
Reposted fromoll oll viasowiazupa sowiazupa
Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl